Mobiel menu

Klachtenregeling

Klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de directie van de school. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de ‘Klachtenregeling’. Deze regeling is op school bij de directie verkrijgbaar.

Mocht een klacht niet kunnen worden opgelost, dan kan er een formele klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) waarbij onze school is aangesloten. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook de website raadplegen.

Ouders kunnen ook terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Die kan een oordeel geven als er een geschil is over:

  • de toelating tot de school van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte
  • het ontwikkelingsperspectief
  • de verwijdering van een kind.

Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan kunnen ze kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. Een onafhankelijke deskundige met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Deze kan advies geven over een passend aanbod voor het kind.

Als er sprake is van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon, Irene Ragas.