Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis.

Als ouder kunt u ontevreden zijn over de jaarplanning, de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie, enz. We gaan er vanuit dat de meeste klachten in onderling overleg opgelost kunnen worden. U kunt bij ontevredenheid de leerkrachten en/of de directie aanspreken.

Als u er met de leerkracht en de teamleider niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de directeur-bestuurder. Als dat ook geen oplossing biedt, kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

Gegevens schoolbestuur:
Monique Franken
E-mail: monique.franken@dehoeveschool.nl

Gegevens klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders een beroep doen op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen.

Gegevens vertrouwenspersonen de Hoeve:
Yvette van Keulen en Hilde Visser
e-mail naar vertrouwenspersoon

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur via het centrale meldpunt: 0900-1113111.

Onafhankelijk onderzoek

Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. Een van de vertrouwenspersonen begeleidt u in het klachtrecht.

Meldplicht seksueel geweld

Directie, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de Hoeve verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.