Ouderraad en feestcommissies

Algemeen

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en wordt gekozen door de leden. Alle ouders met kinderen op basisschool De Hoeve zijn automatisch lid van de oudervereniging. 
De ouderraad zet zich in om de kwaliteit van en het plezier in leren op basisschool De Hoeve hoog te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit doen wij in overleg met de directie en het schoolteam.

Enerzijds is de ouderraad de oren en ogen van de ouders en behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen van de school. De ouderraad vraagt de directie om uitleg over allerhande schoolzaken en draagt voorstellen aan voor eventuele veranderingen. De mening en standpunten van ouders en verzorgers over de gang van zaken in en rond de school vormen het uitgangspunt voor overleg tussen de directie en de ouderraad.
Anderzijds helpt de ouderraad de school bij het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. Daarvoor krijgt de ouderraad hulp van de feestcommissie en de podiumcommissie. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten te kunnen bekostigen.

Coördinatoren van de ouderraad:
Mignon Geerdink
Aniet Beenackers
Margo Schaap
Marlijn Baarveld
Antunette Schuurman

De ouderraad vergadert ten minste vier keer per jaar en stemt tussentijds informeel af met de feestcommissie en de podiumcommissie. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Verslagen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de ouderraad.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar ouderraad@dehoeveschool.nl

Algemene ledenvergadering (ALV)
Eén keer per jaar (eind september/ begin oktober) vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering presenteert de ouderraad het jaarverslag van het voorgaande schooljaar. Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging via Parro en zijn van harte uitgenodigd om met de ouderraad van gedachten te wisselen over de activiteiten van het afgelopen jaar en over de plannen voor het komende schooljaar. De koffie en thee staan voor u klaar!

De feestcommissie en de podiumcommissie
De feestcommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis hand- en spandiensten verrichten tijdens schoolactiviteiten. Deze hand- en spandiensten bestaan uit het koffie/thee/limonade schenken of het regelen van kleinigheidjes of versnaperingen bij een activiteit tot het mede-organiseren van een activiteit samen met het schoolteam. Dankzij de inzet van de feestcommissie kan de school allerlei activiteiten organiseren zoals het openingsfeest, de schooleinddag, de grabbelton, het sinterklaasfeest en vele andere activiteiten!
De podiumcommissie is in 2023-2024 opgericht. Ook deze commissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis het schoolteam helpen het podium mooi aan te kleden in het thema van de schoolprojecten.
Wilt u bij de feestcommissie of de podiumcommissie aansluiten, dan kunt u  contact opnemen met een van de coördinatoren of een e-mail sturen naar ouderraad@dehoeveschool.nl

Ouderbijdrage
In oktober krijgen alle ouders een brief van de ouderraad waarin verzocht wordt om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt € 32,50 per kind voor schooljaar 2023-2024. Indien het kind later in het jaar instroomt, kan eventueel € 3,50 per maand gerekend worden. Ouders kunnen deze vrijwillige bijdrage in één termijn of in delen betalen.
Dit is de enige financiële bijdrage die gevraagd wordt aan ouders. Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad financieel ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals bij feesten, excursies en sportactiviteiten. Maar als u niet betaalt, mag uw kind toch meedoen aan alle extra’s. De vrijwillige ouderbijdrage is dus echt vrijwillig. En als u niet betaalt, hoeft u het niet uit te leggen aan de school.
Vrijwillige ouderbijdrage