Mobiel menu

Informatieplicht

Ouders hebben informatieplicht, dat wil zeggen dat zij alle relevante gegevens moeten aanleveren die de school nodig heeft om de onderwijsbehoeften van het kind duidelijk te krijgen. Mocht uw kind ondersteuning nodig hebben op school, dan kunt u een afspraak maken met de directie van de school voor een gesprek. We bekijken dan voor welke ondersteuning uw kind in aanmerking komt. Het overleg moet ‘op overeenstemming gericht’ zijn: van beide kanten moet bereidheid zijn naar de beste oplossing voor het kind te streven.

U wilt vanzelfsprekend dat uw kind het allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van de school om daarvoor te zorgen. Dit doen we in overleg met u, zodat u ook kunt meedenken over een passende plek voor uw kind. Heeft uw kind ondersteuning nodig? Dan stelt de school na overleg met u een ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. De intern begeleider stelt het ontwikkelingsperspectief vast, ouders leveren input. De intern begeleider voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met u. Daarnaast kunnen wij informatie opvragen over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. We spreken met u, kijken naar de thuissituatie en doen eventueel aanvullende observaties, onderzoeken en vragen onderzoeksverslagen bij u op. Als we voldoende informatie hebben, stellen we het ontwikkelingsperspectief van uw kind op.

Als u besluit om onderzoeksverslagen niet te delen met de school, dan kunnen wij niet het onderwijs bieden zoals wij dat nodig achten. Het besluit van de ouders wordt opgeschreven in het dossier van het kind. Ouders worden middels een brief op de hoogte gesteld van het beleid van de school. Als ouders ondersteuning structureel weigeren, kan de school zijn verantwoordelijkheid niet nemen. Een gesprek met de directeur is dan noodzakelijk.