Mobiel menu

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het ondersteuningsprofiel van de Hoeve vindt u hier: 5.5.3 Ondersteuningsprofiel versie dec 2017.

Met het schoolondersteuningsprofiel legt het bestuur (ten minste eenmaal per 4 jaar) vast welke ondersteuning de school kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de leerkrachten.

Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Het samenwerkingsverband Zeeluwe legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle kinderen een passende plek krijgen. Het samenwerkingsverband mag alleen afwijken van het schoolondersteuningsprofiel wanneer het profiel van het samenwerkingsverband, met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen, een onevenredige belasting vormt.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft u inzicht in de onderwijs(on)mogelijkheden op de Hoeve.

Lees hier de Auditrapportage De Hoeve (definitief 09-06-2017)

Het SOP is een onderdeel van het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Zeeluwe, waar de Hoeve bij aangesloten is.

Brede zorgschool

Van alle scholen binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. Op deze wijze is in kaart gebracht hoe de ondersteuning aan kinderen is vormgegeven op alle scholen binnen het samenwerkingsverband en kan er gezocht worden naar een passende verdeling van de zorgmiddelen.

Het team van de Hoeve heeft zich uitgesproken over haar ambitie. De Hoeve wil doorgroeien naar een brede zorgschool. De toekomst zal uitwijzen of deze rol in het samenwerkingsverband wordt toegewezen aan de Hoeve.

Van de Hoeve is in maart 2011 een ondersteuningsprofiel gemaakt. Hierin staat de volgende conclusie:

“Over het geheel genomen is de Hoeve te karakteriseren als een smalle zorgschool. De school is op verschillende belangrijke velden aangeduid als een brede zorgschool en zou in de toekomst binnen het samenwerkingsverband en met de juiste faciliteiten kunnen uitgroeien tot een brede zorgschool of inclusieve school. Te meer omdat deze school in onderwijsconcept al een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt en al werkt aan inclusief onderwijs. De aangegeven groeimogelijkheden op het algemene onderwijsconcept van de school en op de vijf velden bieden perspectief op een ontwikkeling naar een brede zorgschool of inclusieve school.”