Mobiel menu

Zorgstructuur

Het zorgteam van het kindcentrum bestaat uit de directeur, de teamleiders/intern begeleiders, een coach en de remedial teacher. Het zorgteam is dienstbaar aan het primaire proces op de werkvloer. Tijdens groepsbesprekingen worden de vragen die er leven bij leerkrachten besproken en er wordt geluisterd, doorgevraagd en samengevat, waardoor de hulpvraag wordt verhelderd. Daarna zet men gezamenlijk de hypothese op papier en wordt gekeken naar een mogelijk plan van aanpak. Als iedereen akkoord is met de stappen wordt het plan uitgevoerd in de groep. Mocht de uitkomst gunstig zijn, dan is het doel bereikt. Heeft het plan geen of weinig effect dan wordt opnieuw de procedure doorlopen.

De Hoeve biedt kinderen ondersteuning zowel in als buiten de groep. Het doel van de ondersteuning op de werkvloer is de kinderen zo laagdrempelig mogelijk ondersteuning op maat te bieden. Aan wie de ondersteuning wordt gegeven, wordt bepaald door de leerkrachten in het bouwoverleg.

Als ouders de ondersteuning niet wenselijk vinden, wordt dit opgeschreven in het dossier en besproken met de teamleider/intern begeleider. Ouders worden dan middels een brief op de hoogte gesteld van het beleid van De Hoeve. Als ouders ondersteuning structureel weigeren, kan De Hoeve zijn verantwoordelijkheid niet nemen. Een gesprek met de directeur is dan noodzakelijk.

Remedial teaching

Met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem wordt door de leerkrachten in kaart gebracht welke kinderen extra hulp nodig hebben binnen en/of buiten de klas. Ook kunnen teamleden tijdens de maandelijkse groepsbesprekingen aangeven welke kinderen baat hebben bij remedial teaching (RT). Als remedial teaching wenselijk is, kan het niet altijd kosteloos gegeven worden door de school. Dikwijls maken we ouders er op attent dat hun kind remedial teaching nodig heeft, terwijl de school dat niet kan bekostigen.

Remedial teaching bestaat niet alleen voor kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van leerstof en/of sociale problemen ervaren. Ook slimme kinderen kunnen om verschillende redenen doorverwezen worden naar een remedial teacher. Ouders kunnen na een gesprek met de leerkracht overwegen om externe hulp voor hun kind in te schakelen bij een remedial teacher.

De interne begeleider maakt het rooster voor kinderen die in aanmerking komen voor extra hulp van de remedial teacher in de school.

De remedial teacher maakt een analyse van de problemen en stelt daarna een hulpprogramma op. Dit programma wordt door de eigen leerkracht in de groep uitgevoerd en/of door de remedial teacher. In de loop der jaren heeft de school een uitgebreide hoeveelheid boeken, methoden en lesmateriaal speciaal voor dit doel bijeengebracht.

Als kinderen remedial teaching krijgen, worden de ouders daarvan door de leerkracht van het kind op de hoogte gesteld. Wanneer er meer kinderen voor remedial teaching in aanmerking komen dan er plaats is, gebruiken we een wachtlijst of adviseren ouders hulp te zoeken buiten school.