Mobiel menu

CITO-leerlingvolgsysteem

De Hoeve hanteert een samenhangend stelsel van toetsen waarmee twee maal per jaar vorderingen in kaart worden gebracht. Dat doen we in januari en juni.

In groep 2 worden de toetsen ‘Rekenen voor kleuters’ en ‘Taal voor kleuters’ afgenomen, in de groepen 3 t/m 7 ‘AVI’, ‘Spelling’, ‘Rekenen’ en ‘Begrijpend lezen’. De toetsen worden afgenomen en gecorrigeerd door de leerkracht. De uitkomsten worden in groepsoverzichten en foutenanalyses verwerkt. In de vergadering van leerkrachten van onder-, midden- of bovenbouw worden de resultaten besproken. Als de teamleden van de bouwgroep van mening zijn dat extra hulp geboden is, komt het kind in aanmerking voor extra hulp in de groep en/of remedial teaching.

Het rooster voor kinderen die in aanmerking komen voor remedial teaching wordt vastgesteld door de interne begeleider. Dit rooster staat voor alle leerkrachten op het interne netwerk, zodat elke leerkracht weet welke kinderen wanneer extra hulp krijgen. Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de extra hulp die het kind krijgt.

Het team heeft het CITO-leerlingvolgsysteem ingevoerd ter aanvulling op en ter ondersteuning van het eigen werk. Daarbij gaat het om de vraag: “Welke leerstof wordt door de groep of door het individuele kind voldoende of nog onvoldoende beheerst? Welke vervolgstappen moeten er genomen worden om de groep en/of het kind te begeleiden?”

De leerkracht ziet het kind elke dag en kan daarom de CITO-toetsuitslagen naast andere prestaties, observaties en methode gebonden toetsresultaten naar juiste waarde schatten. Als de rapporten worden geschreven en ingevuld, zal het aankruisen van de hokjes waarmee het niveau wordt aangegeven, mede gebaseerd zijn op de toetsuitslagen. We willen een kind graag als totale persoon zien en aanspreken. Daarom kijken we bij de beoordeling van kinderen naar de sociaal-emotionele, de verstandelijke en de lichamelijke ontwikkeling. Als we toetsuitslagen anders dan verwerkt in de rapporten bekend maken, benadrukken we op een eenzijdige manier de (verstandelijke) ontwikkeling en dat doet geen recht aan het welbevinden van het kind en/of de professionaliteit van de leerkracht.

Ga naar de CITO scores en uitstroom