Mobiel menu

Werkwijze de Hoeve bij het onderzoek van uw kind

Hier beschrijven we de procedure die op de Hoeve gevolgd wordt als uw kind wordt onderzocht door deskundigen van buiten de school.

 1. Wat is er vooraf gegaan aan het voorstel van de leerkracht aan u om uw kind te laten onderzoeken?
  De leerkracht van uw kind heeft in een vroeg stadium overleg gepleegd met collega’s. De situatie van uw zoon of dochter is in een zogenaamde bouwvergadering besproken waarbij gekeken is naar de resultaten van uw kind en zijn of haar leerhouding. In dat overleg is ook de interne begeleider betrokken. Vaak heeft uw kind, voordat er sprake is van een eventueel onderzoek, al extra hulp van de leerkracht en/of van de remedial teacher gehad.
 2. Welk onderzoek kan uitgevoerd worden?
  Als er sprake is van gedragsproblemen, leerproblemen of beide kan een psychologisch en/of een didactisch onderzoek aangevraagd worden. De uitkomsten van een psychologisch onderzoek geven duidelijkheid over de capaciteiten van uw kind. De uitkomst van een didactisch onderzoek vertelt in welke mate een kind specifieke leerproblemen en/of leerachterstanden heeft. Uit het onderzoek blijkt welke aanpak het beste bij uw kind past. Dat geldt voor zowel de thuis- als schoolsituatie.
 3. Door wie kan het kind onderzocht worden?
  In de loop der jaren heeft de Hoeve veel ervaring opgedaan met verschillende bureaus en zelfstandig gevestigde psychologen/orthopedagogen. Uit deze verschillende contacten heeft de Hoeve meerdere orthopedagogische praktijken geselecteerd die voldoet aan onze eisen van professionaliteit, te weten:

  Praktijk op maat: www.praktijkopmaatgemaakt.nl– tel: 06-10670665Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht, ofwel Oppu – www.Oppu.nl – tel: 030-273 01 49

  Het kan ook zijn dat bij de gemeente een beschikking moet worden aangevraagd voor onderzoek. De interne begeleider adviseert u over de verschillende mogelijkheden die passen bij de onderzoeksvraag van uw kind.

 4. Kunnen ouders zelf ook een onderzoeksbureau uitkiezen?
  Het staat ouders vanzelfsprekend vrij te bepalen waar en door wie hun kind wordt onderzocht. Als u een van de praktijken kiest zoals onder vraag 3 staat vermeld, heeft dat enkele voordelen:
  – De Hoeve staat in voor de professionaliteit van de bureaus. Het onderzoek is er wetenschappelijk gefundeerd.
  – De communicatie tussen deze praktijken en de Hoeve is gestroomlijnd, we hebben de nodige ervaring in de onderlinge samenwerking opgedaan.
  – Het kan financiële voordelen hebben met een van deze praktijken in zee te gaan, zie het antwoord op vraag 9.
 5. Wie meldt het kind aan?
  Ouders melden altijd zelf hun kind aan, door zelf contact op te nemen met de praktijk naar keuze. Als ouders in aanmerking wensen te komen voor een financiële vergoeding van het onderzoek, (zie vraag 9), moeten zij een verwijzing vragen bij de huisarts. Zodra ouders hun kind hebben aangemeld, stellen zij de Hoeve op de hoogte van de aanmelding met een telefoontje (2536093)of per e-mail (info@dehoeveschool.nl).
  De interne begeleider kan indien gewenst aanvullende informatie over uw kind aan de orthopedagogische praktijk verstrekken. Na aanmelding door de ouders, zal de leerkracht van uw kind in samenwerking met de interne begeleider de formulieren van de praktijk met nadere toelichting invullen.
 6. Waar wordt het onderzoek van het kind afgenomen?
  Dat gebeurt op school of in de plaats waar de orthopedagogische praktijk gevestigd is. Na uw aanmelding maakt de praktijk met u een afspraak voor een gesprek. Ouders zijn bij het onderzoek niet aanwezig. Een onderzoek duurt gemiddeld een ochtend.
 7. Wie krijgt het verslag van het onderzoek?
  Na het onderzoek krijgen de ouders een uitnodiging om met de orthopedagoog, kinder- of jeugdpsycholoog de resultaten van het onderzoek te bespreken. Tijdens het gesprek ontvangen de ouders één exemplaar van het onderzoeksverslag. Eén kopie van het onderzoeksverslag kunt u op school laten maken. Deze kopie is dan bestemd voor de Hoeve. Indien nodig kan er een gesprek plaatsvinden tussen de orthopedagoog, kinder- of jeugdpsycholoog, ouders en de Hoeve. Dit wordt in overleg met de interne begeleider geregeld.
 8. Krijgt de school een verslag van het onderzoek?
  De verschillende praktijken sturen niet automatisch een verslag naar de school. Ouders kunnen zelf beslissen het verslag aan de interne begeleider te geven. In dat geval wordt de uitkomst van het onderzoek betrokken in de didactische en opvoedkundige benadering van het kind op school. Als ouders besluiten de volledige uitkomsten van het onderzoek niet aan de interne begeleider te overhandigen, bemoeilijkt dat de hulp aan het kind en kan geen vergoeding van het onderzoek door de Hoeve plaatsvinden.
 9. Wie betaalt het onderzoek?
  Ten aanzien van de financiële afwikkeling worden de volgende stappen onderscheiden:
  a. De interne begeleider van de Hoeve geeft aan of onderzoek gewenst is.
  b. Als de ouders hun kind hebben aangemeld, ontvangen zij van de orthopedagogische praktijk een bevestigingsbrief met een indicatie van de onderzoekskosten. De kosten variëren tussen de 600 à 1500 euro.
  c. Het onderzoek vindt plaats.
  d. Binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening betalen ouders zelf de nota van het onderzoek aan de orthopedagogische praktijk.
  e. Van de nota wordt vaak een deel vergoed door de ziektekostenverzekering. Kijk voor de hoogte van het te vergoeden deel in de polis van uw ziektekostenverzekering
  f. Een ander deel van de nota kan door de Hoeve vergoed worden. U overhandigt daartoe aan de interne begeleider drie papieren:
  1. De nota van de orthopedagogische praktijk
  2. De brief van de verzekeringsmaatschappij waarin staat welk deel van de behandeling vergoed wordt en welk deel u zelf moet betalen. Van dat tweede deel vergoedt de Hoeve maximaal € 500,- .
  3. Een ingevuld en ondertekend Declaratieformulier.
  Wanneer het onderzoek via de gemeente loopt, geeft de gemeente een beschikking voor onderzoek af. Zij vergoeden dan het onderzoek.