Mobiel menu

Van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen onze stichting. Het is een zelfstandig orgaan met een eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het functioneren van de RvT hoort ook tot die eigen verantwoordelijkheid.

Taken

De RvT houdt toezicht op de kwaliteit van functioneren van het bestuur, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, het werkgeverschap en de reglementering van besturing en verantwoording.  Ook bepaalt de RvT de kaders van de organisatie door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen.

Het toezicht bestaat tenminste uit:

  • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
  • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting en al haar belanghebbenden. De RvT geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur. De RvT werkt volgens de code Goed Bestuur PO, waar volledig aan de gestelde eisen wordt voldaan en waarop jaarlijks wordt getoetst en zo nodig vindt bijstelling plaats.

Leden

De benoeming van de leden vindt plaats conform het reglement RvT, voor een periode van 4 jaar.

De leden zijn:

  • Chiel Baarveld (voorzitter)
  • Fiet Verdonck
  • Derk Jan Rozema
  • Pieter Janssen
  • Anneke Waslander

Hier leest u wat hun motivatie is om toezichthouder te zijn bij Jenaplansbasisschool De Hoeve.

Contactgegevens

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht? Dat kan via: rvt@dehoeveschool.nl