Mobiel menu

Sociale veiligheid

In november 2020 heeft het laatste Leerlingtevredenheidsonderzoek PO van Duo plaatsgevonden in de groepen 6, 7 en 8. De groepsrapportage wordt gebruikt voor de stamgroepleerkrachten om hun verbeterpunten en doelen voor hun klas vast te stellen. Deze nemen wij in dit onderzoek verder niet mee. De schoolrapportage gebruiken we wel om de verbeterpunten en doelen op schoolniveau vast te stellen. Deze rapportage geeft scores van verschillende thema’s weer; leerkracht, onderwijs, sociale veiligheid, gepersonaliseerd leren, voorzieningen en praktische vaardigheden. Voor de doelstellingen die we aan de hand van dit onderzoek gaan stellen, zullen wij ons voornamelijk richten op het thema ‘sociale veiligheid’.

Jenaplanschool De Hoeve – Leerlingtevredenheidsonderzoek PO – Schoolrapportage

Evaluatie doelen (nov 2020) 

Hieronder staat per doel de evaluatie beschreven.

Hoofddoel: 

In april 2020 scoren wij een 8.4 op het thema sociale veiligheid in het Leerlingtevredenheidsonderzoek PO van Duo.

In november 2020 scoren wij een 8.6 (conform de benchmark) op het thema sociale veiligheid in het Leerlingtevredenheidsonderzoek PO van Duo.

Door het sluiten van de school wegens corona hebben wij de veiligheidsenquête voor groep 6 t/m 8 in oktober 2020 afgenomen i.p.v. april 2020. Op het thema sociale veiligheid scoren wij een 8.5. Dit is op 0,1 punt na conform de benchmark en kunnen we concluderen dan ons doel behaald is.

Deeldoelen:

Op onderdelen ‘Durf te zeggen wat ik vind’, ‘Duidelijke regels op school’, ‘Leerkrachten doen echt iets tegen pesten’ en ‘Kinderen leven regels na’ scoren we in april 2020 gemiddeld een 7.9 en in november 2020 een 8.0.

In oktober 2020 scoren wij op bovenstaande onderdelen gemiddeld een 7.7. Het doel is hiermee net niet gehaald. Dit zit hem vooral in het onderdeel ‘kinderen leven de regels na’ waarvoor we een 7.1 scoren. Dit punt zal de komende tijd aandacht krijgen in de lessen Kanjertraining die gegeven worden.

In april 2020 geven minder leerlingen (3%) aan buitengesloten te worden door andere kinderen. In oktober 2020 geeft 2% van de leerlingen aan te worden buitengesloten. Dit doel is gehaald.

De komende jaren zullen we volgens de kwaliteitscyclus de sociale veiligheid blijven monitoren en waar nodig acties ondernemen om tot verbetering te komen.

 

Pasen 2016 - 30 van 44

 

De jarigen van vandaag