Mobiel menu

Over de schooltijden

Uit de 238 gezinnen heeft 84% een reactie gegeven. Wat betreft de uitkomst, 40% van de ouders geeft aan niet tevreden te zijn over de schooltijden. 51 % van de ouders zou de schooltijden willen wijzigen.

Conclusie uit deze enquête
Ondanks dat er een steeds groter aantal ouders is dat voor het aanpassen van de schooltijden is, is op basis van deze uitslag geen opvolging voor aanpassing van de schooltijden nodig.

We wachten de resultaten van de tevredenheidspeiling af (29 oktober – 19 november 2018) af. Mocht uit deze peiling blijken dat de aanpassing van de schooltijden de komende jaren aandacht vraagt, dan zal dit punt meegenomen worden in het nieuw op te stellen strategisch meerjarenplan van de Hoeve.

Bedankt voor alle reacties!

Uitslag enquête over de schooltijden onder ouders – okt 2018 – site