Mobiel menu

Protocollen

Protocol Het begaafde kind

Op de Hoeve benaderen we kinderen vanuit hun totale persoonlijkheid. Kinderen hebben baat bij een breed onderwijsaanbod, waarbij de leerkracht de balans in de ontwikkeling goed in de gaten houdt. Het gaat dus niet alleen om onderwijsaanbod op cognitief en/of lichamelijk niveau, maar ook om vaardigheden als plannen, organiseren, leiding geven, onderzoeken, presenteren en reflecteren. Daarnaast is het belangrijk op welke manier begaafde kinderen de lesstof aangeboden krijgen: niet vanuit kleine stapjes naar een groter geheel, maar andersom: het kind moet eerst het grote geheel zien, voordat het de kleinere stappen en onderdelen kan zien.

Begaafde kinderen kunnen uitblinken op een gebied of meerdere gebieden en zijn vaak bekwaam in het leggen van verbanden. Begaafde kinderen kunnen in het onderwijs tegen problemen aanlopen omdat ze makkelijk leren en daardoor weinig echt geleerd hebben om te leren leren. Een kind groeit namelijk het meest op de momenten dat het weerstand ervaart.

De kern van het protocol Het begaafde kind is dat het ouders handvatten biedt om het aanbod van het leren op de Hoeve te kunnen doorgronden. Zodoende kunnen de ouders hun vragen stellen ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind aan de leerkracht, de interne begeleidster en/of de directie.

De leerkracht kan het protocol Het begaafde kind gebruiken om met ouders met een begaafd kind in gesprek te gaan over de ontwikkeling en begeleiding. Tevens geeft het protocol duidelijkheid over de (on)mogelijkheden van school.

Het protocol Het begaafde kind is opvraagbaar bij de directie.

Protocol Dyslexie

Wat is dyslexie?

De Stichting Dyslexie Nederland hanteert als definitie voor dyslexie: “dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/ of de schriftbeeldvorming (spellen)”.

Om te kunnen vaststellen of een kind dyslectisch is, moet duidelijk zijn wat we hieronder verstaan. Uitgaande van wetenschappelijke afspraken hierover door de Stichting Dyslexie Nederland nemen wij aan dat een dyslecticus problemen heeft met een of meerdere punten.

  • De verwerking van de lettertekens en van de klanken.
  • Het vergroten van kennis bij het leren lezen, spellen en sommige andere ‘schoolse’ zaken (bijv. tafels en topografie).
  • Het geautomatiseerd toepassen van die kennis bij lezen, spellen en soms ook hoofdrekenen.
  • Het tempo, de complexe taken en de concentratie bij lezen en spellen en soms ook bij andere vakken.

In het protocol Dyslexie wordt beschreven hoe op de Hoeve wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken van lees- en spellingproblemen. Dit protocol maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan van De Hoeve en is opvraagbaar bij de directie.

Protocol Dyscalculie

Het doel van het vak rekenen-wiskunde in het basisonderwijs is dat ieder kind zich later goed en zelfstandig kan redden in dagelijkse situaties met het rekenen dat hij heeft geleerd (functionele gecijferdheid). T.a.v. het vak rekenen-wiskunde is er een landelijk protocol ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Het protocol ERWD geeft aanwijzingen om functionele gecijferdheid via een aantal stappen te bereiken, ook wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een kind op de basisschool niet optimaal verloopt. Het protocol ERWD is dus, net als het protocol voor dyslexie, gericht op alle kinderen (met rekenproblemen).

De term dyscalculie verwijst naar een groep kinderen die ondanks een normaal cognitief vermogen en ondanks gerichte remediëring onvoldoende rekenontwikkeling doormaakt. Dyscalculie wordt dan ook vastgesteld op basis van uitsluiting van criteria: ondanks een normaal cognitief vermogen en ondanks gerichte remediëring blijft het kind hardnekkige problemen met rekenen houden.

Het eerste doel van het protocol is voorkomen dat rekenwiskundeproblemen ontstaan (preventie). Als er dan toch problemen ontstaan, moet zo snel mogelijk adequate en deskundige hulp geboden worden. Het tweede doel van het protocol is het (tijdig) signaleren van problemen en het inroepen en bieden van ondersteuning (interventie).

In het protocol Dyscalculie wordt beschreven hoe op de Hoeve wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken van reken- en wiskundeproblemen. Dit protocol maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan van De Hoeve en is opvraagbaar bij de directie.

 

Protocollen

De jarigen van vandaag