Mobiel menu

Ouderbijdrage

Aan het begin en/of halverwege het jaar krijgen alle ouders een brief van de ouderraad waarin verzocht wordt om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt € 32,50 per kind. Indien het kind later in het jaar instroomt, wordt een evenredig deel van dit bedrag gevraagd over te maken. Ouders kunnen deze vrijwillige bijdrage in een termijn of in delen betalen.

Dit is de enige financiële bijdrage die gevraagd wordt aan ouders. Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad financieel ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals bij feesten, excursies en sportactiviteiten. Maar als u niet betaalt, mag uw kind toch meedoen aan alle extra’s. De vrijwillige ouderbijdrage is dus echt vrijwillig. En als u niet betaalt, hoeft u het niet uit te leggen aan de school.

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt de ouderraad jaarlijks een aantal persoonsgegevens (NAW-gegevens, geboortedatum en inschrijfdatum) van uw kind. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van een brief waarin u wordt verzocht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en het bepalen van de hoogte van het bedrag indien kinderen later in het jaar instromen.

20220421 Inspectie_Visual-vrijwillige-ouderbijdrage

Wat is er veranderd voor ouders en leerlingen op de basisschool en middelbare school?

De jarigen van vandaag