Mobiel menu

MR

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

20210429 Nieuwsbrief_Nieuws vanuit de MR

Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.

De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Nick van Eijkelenburg en Anne Looije
Personeelsgeleding: Petra Ruiter en Wendy Steinfort Schaap (voorzitter)

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

Verantwoording en notulen

Op maandag 21 september om 20.00 uur zullen de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 presenteren.

Jaarverslag OR en MR 2019-2020

Reglement

MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015