Mobiel menu

Inspectierapport

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in mei 2019 uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Onderwijsgemeenschap de Hoeve. De onderwijsinspectie heeft onderzocht of het bestuur en de directie op school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

 

Wat gaat goed?

De school verzamelt voldoende gegevens over de tevredenheid van ouders, leerlingen en leraren over het onderwijs, de (toets)resultaten en de veiligheidsbeleving van leerlingen. Een sterk punt van het bestuur en de directie is dat het ook deskundigen van buiten de school vraagt naar het onderwijs te kijken.
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Wat moet beter?

Er zijn vier zaken die het bestuur moet verbeteren en waarvoor het herstelopdrachten krijgt. Ten eerste betreft dat het systeem van kwaliteitszorg. Ten tweede betreft het een betere scheiding tussen uitvoering van en toezicht op het beleid; ten derde betreft het de wijze waarop het bestuur en de school de ouders (en anderen) informeren over hoe het op school gaat. Dat moet meer open en duidelijk. Het laatste punt betreft het veiligheidsbeleid. Volgens de veiligheidsmonitor, die jaarlijks wordt afgenomen onder de leerlingen, voelen niet alle leerlingen zich altijd veilig. De school moet dan kijken hoe ze het beleid zo kan aanpassen dat iedereen zich wel veilig voelt.

Wat kan beter?

Het team en de directie van de Hoeve verzamelen veel gegevens over het onderwijs, de (toets)resultaten en de veiligheid. We zien dat er niet altijd duidelijke afspraken zijn over hoe je die gegevens moet wegen (wanneer vindt je het goed, voldoende of onvoldoende) en hoe je deze gegevens het best kunt gebruiken. Door goed te kijken naar wat leerlingen al wel (of niet) kunnen en weten, kan het onderwijs nog meer afgestemd worden op de behoeften van de verschillende leerlingen.
Ook kunnen alle leden van het team nog beter samen en ook van elkaar leren.
Als laatste kunnen voor een zorgvuldige verantwoording in het jaarverslag de onderdelen van de continuïteitsparagraaf worden verbeterd.

Vervolg

Over twee jaar bezoekt de onderwijsinspectie het bestuur van de Hoeve om te controleren hoe de herstelopdrachten die we het bestuur hebben gegeven, zijn uitgevoerd. Dat is gedaan in 2021. En daar zijn we in geslaagd! U leest het hier : Rapport inspectiebezoek juni 2021.

Over de Inspectie van Onderwijs

Voor informatie over de Onderwijsinspectie kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl.
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen 088-6696060.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld verwijzen wij u naar het meldpunt Vertrouwensarts 0900-1113111 (lokaal tarief).