Mobiel menu

Van het bestuur

Algemeen

Zoals bij elke bijzondere school vormt het bestuur formeel het “bevoegd gezag” van de Hoeve”. Zeven mensen zijn – op voordracht van het team, de medezeggenschapsraad of het bestuur zelf – voor vier jaar benoemd. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Eenmaal per maand komen de leden bij elkaar. Bij die vergaderingen zijn de directeur en de adjunct-directeur aanwezig.

Het bestuur bemoeit zich zo min mogelijk met onderwijsinhoudelijke zaken, maar wel met allerlei regelgeving van de overheid, met zaken betreffende het personeel, gebouw, het geld en niet te vergeten de identiteit van de school.

Verantwoording van het beleid vindt plaats middels het jaarverslag:

39912 jaarrekening 2018 de Hoeve excl controleverklaring

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Dat kan via: bestuur@dehoeveschool.nl.

Nieuwsbrief

Bestuurssamenstelling

Algemeen bestuur
Voorzitter: 
De heer R. Harmsen
Overige leden: 
Mevrouw F. Verdonck
De heer D.J. Rozema

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
De heer P. Meijer
Secretaris: 
Mevrouw K. de Vries
Penningmeester:
Mevrouw C. Voskuilen

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 21 februari start om 12.00 uur de voorjaarvakantie. De kinderen uit de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij. Staat de studiedag van woensdag 12 februari al in uw agenda? Dan verdiept het team zich in de onderwerpen uit het strategisch meerjarenplan en zijn alle kinderen vrij.