Mobiel menu

Leerplicht

Ouders dienen zich te houden aan de regels van de Leerplichtwet. Die stelt duidelijk dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. Hieronder vindt u de artikelen uit de Leerplichtwet op grond waarvan wordt bepaald of verlof wel of niet wordt verleend (of lees hier de pdf-versie).

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13 sub a van de leerplichtwet wordt alleen verleend indien:

  • de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Een aanvraag om vakantieverlof dient 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Het vakantieverlof mag binnen bovenstaande voorwaarden eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan tien dagen en niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden

Verlof van maximaal 10 dagen per schooljaar kan worden verleend bij de volgende gewichtige omstandigheden:

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
  • bij ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur.
  • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad voor ten hoogste één dag.
  • bij 25-, 40- en 50- jarige ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag.
  • voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra vakantie is geen gewichtige omstandigheid.

Het aanvragen van verlof op bovenstaande gronden dient één maand van te voren schriftelijk bij de directie van de school te geschieden, uitgezonderd de verloven bij ziekte en overlijden.

Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken. Het beleid van de gemeente Nijkerk is dat, tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, proces verbaal wordt opgemaakt.

Lees ook de Folder Verlof (vrijstelling van schoolbezoek).

Verlofaanvraag indienen

Voor het aanvragen van verlof kunt u het formulier downloaden, invullen en ondertekend indienen bij de directie.

 

Verlof aanvragen

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

De zomervakantie begint op 13 juli om 12 uur. De kinderen uit de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij. Alle achtstejaars hebben op woensdag 11 juli hun laatste schooldag op de Hoeve.